Change Language

Rituals >Sloka > kAlabhairavAShTakam

kAlabhairavAShTakam

 

dEvarAjyasEvyamAnapAvanAMGripaMkajaM
vyALa yaj~jasUtra miMdu SEKaraM kRupAkaram
nAradaadi yogibRuMda vaMditaM digaMbaraM
kASikApurAdhinAtha kAlabhairavaM bhajE

bhAnukOTi bhAsvaraM bhavAbditArakaM paraM
nIlakaMThamIpsidArdhadAyakaM trilOcanam
kAlakAlamaMbujAkSha makShaSUla makSharaM
kASikApurAdhinAtha kAlabhairavaM bhajE

SUlaTaMkapASadaMDapANimAdikAraNaM
SyamakAyamAdi dEva makSharaM nirAmayam
bhImavikramaM prabhuM vicitra tAMDavapriyaM
kASikApurAdhinAtha kAlabhairavaM bhajE

bhuktimuktidAyakaM praSastacAruvigrahaM
bhaktavatsalaM sthitaM samastalOka vigraham
ninikvaNanmanOj~ja hEmakiMkiNilasatkaTiM
kASikApurAdhinAtha kAlabhairavaM bhajE

dharmasEtupAlakaM tvadharmamArganASakaM
karmapASa mOcakaM suSarmadAyakaM vibhum
svarNa varNa kESapASa SobhitAMga maMDalaM
kASikApurAdhinAtha kAlabhairavaM bhajE

ratnapAdukA prabhAbhirAma padayugmakaM
nityama dvitIya miShTadaivataM niraMjanam
mRutyudarpanASanaM karALadaMShTra bhIShaNaM
kASikApurAdhinAtha kAlabhairavaM bhajE

aTTahAsabhinna padmajAMDakOSa saMtatiM
dRuShTipAtanaShTapApa jAlamugra nASanam
aShTasiddhi dAyakaM kapAlamAlikAdharaM
kASikApurAdhinAtha kAlabhairavaM bhajE

bhItaSaMGanAyakaM viSAlakIrtidAyakaM
kASivAsalOka puNyapApaSOdhakaM vibhum
nItimArgakOvidaM purAtanaM jagatprabhuM
kASikApurAdhinAtha kAlabhairavaM bhajE

kAlabhairavAShTakaM paThaMti yE manOharaM
j~jAnamukti sAdhanaM vicitra puNyavardhanam
SokamOhadainya lObhakOpa tApanASanaM
tE prayAMti kAlabhairavAMGri sannidhaM dhruvam