Looking for Investment or Outright Sale

Samputi.com is looking for an investment to improve content and to add revenue generating elements. We are also open to an outright sale of the portal with or without the supporting team.

Please contact: support@samputi.com

Change Language

Rituals >Sloka > > Ganesha Ashtakam

Ganesha Ashtakam

 

Yatho anantha shakthir anathascha jeeva,
Yatho nirgunadha aprameyaa gunasthe,
Yatho bhathi saravam tridha bedha binnam,
Sada tham Ganesam namamo bhajama. 1

Yathaschaviraseej jagath sarvametha,
Thadhabjasano viswgo viswagoptha,
Thandendradhayo deva sanga manushya,
Sada tham Ganesam namamo bhajama. 2

Yatho vahni bhanu bhavo bhoor jalam cha,
Yatha sagaraschandrama vyoma vayu,
Yatha sthavara jangama vruksha sangha,
Sada tham Ganesam namamo bhajama. 3

Yatho dhanava, kinnara yaksha sangha,
Yatha scharana varana swapadascha,
Yatha pakshi keeta yatho veerudasha,
Sada tham Ganesam namamo bhajama. 4

Yatho budhir ajnananaso mumukshor,
Yatha sampadho bhaktha santhoshika syu,
Yatho vigna naso, yatha karya sidhi,
Sada tham Ganesam namamo bhajama. 5

Yatha puthra sampadhyatho, vanchithartho,
Yatho abhakthi vignasthadha anekaroopa,
Yatho soka mohaou yatha kama eva,
Sada tham Ganesam namamo bhajama. 6

Yatho anantha shakthi sasesho bhabhoova,
Dharadhararenakaroope cha shaktha,
Yatho anekadha swargalolka hi nana,
Sada tham Ganesam namamo bhajama. 7
Yatha veda vacho vikunta manobhi,
Sada nethinetheeti yatha gunanthi,
Para brahma roopam chidananda bhootham,
Sada tham Ganesam namamo bhajama. 8

Ganesh Uvaacha:

Punarooche Ganadheesa stotramedath paden nara,
Trisandhyam tridinam thasya sarva karyam bhavishyathi. 9

Yo japeth ashtadivasam sloskashtakamidham shubham,
Ashta varam Chathurthyanthu so ashta Sidheravapnuyath. 10

Sa paden masa mathram thu, dasa varam dine dine,
Sa mochayed bandhagatham raja vadhyam na samsaya. 11

Vidhya kamo labed vidhyam, puthrarthi puthramapnuyath,
Vanchithaan labhathe sarvan, ekavimsathi varatha. 12

Yo japed paraya bhakthya gajanana paro nara,
Evamukthwa thatho devaschanthrdhanam gatha prabhu. 13

Ithi Ganeshashtakam sampoornam.